کارخانه تولیدی صنعتی ایران منبع- استانداردها و مجوزها
گواهینامه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجوزها و گواهینامه های اخذ شده:

1- مجوز تاسیس:

2- مجوز وزارت صنایع:

نشانی مطلب در وبگاه کارخانه تولیدی صنعتی ایران منبع:
http://iranmanba.com/find.php?item=1.98.18.fa
برگشت به اصل مطلب