کارخانه تولیدی صنعتی ایران منبع- معرفی محصولات و خدمات
دستور العمل نحوه راه اندازی وشستشو و بهره برداری ازدستگاه سختی گیر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دستورالعمل نحوه راه اندازی ،شستشوو بهره برداری ازدستگاه سختی گیر:

1-دریچه پایین دستگاه را بازکنید.

2-کنترل اطمینان ازکارکرد صحیح نازل های چتری پایین وآب پاش بالا طبق موارد ذیل:

        1-2 اطمینان ازنصب تمامی نازل ها.

        2-2 اطمینان ازعدم شکستگی یا ترک درنازل ها.

        3-2 اطمینان ازسفت بسته شدن نازل ها درمحل نشست خود.

 عدم رعایت هریک ازموارد فوق می تواند درمدت زمان بسیارکوتاه باعث تخلیه کلیه رزین ها ازمسیرلوله خروجی (مصرفی)گردد.

3-درب دریچه پایین را ببندید.(کاملا آبندی گردد).

4-شن سیلیس سایزبزرگترتا ارتفاع 10 سانتیمترازروی نازل ها ریخته شود.

5-جداسازی کامل شن سیلیس ها از مواد اضافی.

6-درب دریچه بالا را بازکنید.

7-شن سیلیس سایزکوچکتربه ارتفاع 10 الی 15سانتیمتربرروی سیلیس های زیرین بریزد.

8-ابتدا مخزن تا نیمه آبگیری شود(جهت جلوگیری ازشکستن رزینها) وسپس مقداررزین تعیین شده را برروی سیلیس ها بریزید.

9-شیر خروجی (مصرفی )رابسته وشیرورودی دستگاه را بازکنید.

10-اهرم(دسته) شیر را روی شماره 1(WASH  ) بگذارید تا عمل شستشومعکوس (BACK WASH ) انجام شود.

بدین ترتیب آب ازانتهای مخزن واردوپس از عبورازبسترسیلیسی و رزین ها (از پایین به بالا) به همراه مواد معلق اضافی و اجسامی بادانه های درشت که احتمال انسداد نازل ها رادارند توسط دریچه بالایی و لوله تخلیه (DRAIN ) از سیستم خارج می شود عملیات فوق تا زلال شدن کامل آب ادامه یابد.(در این حالت باید کاملا مراقب بود تا رزین همراه آب سرریز تخلیه نگردد)

11-درب دریچه بالا را ببندید.(کاملا آب بندی گردد)

12-قبل ازبهره برداری ازدستگاه آن را با مقداردوبرابرآب نمک توصیه شده احیاءنمایید.(پایین صفحه)

13-جهت بهره برداری ازدستگاه تصفیه،اهرم شیررابه موقعیت 3 (RUN ) منتقل نمایید.

14-منبع آب نمک را برای احیاء آماده نمایید.برای اینکار پس از پرنمودن مخزن ازآب سختی گرفته شده مقدار نمک توصیه شده را به آن اضافه کنید.

رزین های دستگاه سختی گیرپس ازمدت زمان معین اشباع شده وکارایی خودرا از دست می دهند که با انجام عملیات احیاء خاصیت سختی گیری خود رابازمی یابد.به هر حال پس ازتست گرفتن ومشخص شدن اینکه میزان سختی موجود درآب بیشترازحد مجازاست.بایدابتدارزین ها را شستشوی معکوس (BACK WASH) وپس ازآن مجددا احیاءنمود.

روش شستشوواحیاء دستگاه سختی گیربا شیرچند راهه :

لازم است قبل از شروع عملیات شستشوواحیاء دستگاه سختی گیرهواگیری شود.

1-شیرآب خروجی را ببندیدوشیرآب ورودی باز باشد.

2-اهرم(دسته)شیر را روی شماره 1(WASH  ) بگذارید تا عمل شستشوی معکوس (BACK WASH) انجام شود بدین ترتیب آب از انتهای مخزن وارد وپس از عبور از بستر سیلیسی و رزین ها (از پایین به بالا ) از قسمت فوقانی مخزن(لوله تخلیه) خارج و به شبکه فاضلاب هدایت گردد.بدین ترتیب مواد معلق از بستر رزین زدوده می شود و فشردگی بستر کاهش می یابد.

زمان لازم است درسایزهای مختلف، متفاوت است.اما می توان بطورمتوسط زمان 20-40 دقیقه را مناسب دانست .

پس ازاین ،نوبت به مرحله احیاء(REGENERATION)میرسد که می بایستی آب نمک را وارد دستگاه سختی گیر کرد تا با رزین تبادل یون انجام داده ،سدیم را جایگزین یون های کلسیم ومنیزیم نماید.

3-مخزن پلی اتلین را قبلا ازآب سختی گرفته شده پرشده است را توسط نمک خاص با غلظت 10% آماده کنید.(به ازاء هر 100 لیتر آب 10کیلوگرم نمک)

4-شیرمخزن نمک را بازکنید.سپس اهرم را در موقعیت شماره 2(REGEN ) قرار دهید.

5-پس از تخلیه کامل مخزن نمک شیر مخزن نمک را بسته واجازه می دهیم رزین ها بصورت آهسته به مدت 10 الی 15 دقیقه شستشو شوند.

6-اهرم را درموقعیت سرویس 3(RUN ) قرارداده و شیر تخلیه را باز می کنیم تا رزین با آب تمیزشستشو شود این مرحله تا زمانی ادامه پیدا می کند که آب خروجی ازشیرتخلیه سختی گیرکا ملا مزه شوری را ازدست داده و شیرین (بی مزه همانندآب ورودی شهر)شود.دراین حالت ازنمونه خروجی آب تست سختی بعمل آورده و درصورت مناسب بودن میزان سختی شیرتخلیه را بسته و شیر خروجی را باز می کنیم.

7-منبع آب نمک را برای احیاء بعدی آماده نمایید.برای این منظور، پس از پرنمودن مخزن ازآب سختی گرفته شده مقدار نمک توصیه شده را به آن اضافه کنید.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه کارخانه تولیدی صنعتی ایران منبع:
http://iranmanba.com/find.php?item=1.102.30.fa
برگشت به اصل مطلب